HOME

돌ㆍ백일 패키지 - 연중
2014-05-08 17:26

 

 가격대별 이벤트

 

Buffet(A) 30,000원

 

콜라+사이다+고급와인선택/맥주+소주(무료)

 

◈Buffet(B)26,000원

 

고급와인선택/맥주+소주(무료) 

   

(Buffet 가격별 차이는 전체음식에 코스별 메뉴가 추가합니다.)


 ★ 다둥이가족 이벤트      

 

♥둘째아이 돌잔치

 

식대5%할인+맥주+소주/선택고급와인(무료)

 

♥셋째아이 돌잔치

 

식대5%할인+콜라.사이다+고급와인(무료)

 

 

★군인가족 이벤트      

  

돌잔치 및 가족연 행사시

 

식대5%할인 및 특별 이벤트

 

  

♥특전

 

1. 군인가족 공동구매시, 고급와인 무료제공 또는 1박 숙박

2. 돌잔치 고객 주류 무료제공

3. 추가 객실이용시 50%할인

 

특별우대   

 

☆★세종호텔 예식고객 5%할인 및 (맥주+소주) 무료

 

☆★공동구매시 식대 5%할인 및 (맥주+소주) 무료  

 

  

공통특전 

 

 - 10명기준 음료6 고급와인1병

 - 축하케잌

 - 객실1실 무료제공/사전예약

 

선택사항

 

   돌잡이이벤트/풍선장식/포토테이블/기본돌상 

  

협력업체 

 

   다음카페 :(춘천돌잔치)  http://cafe.daum.net/ccdolparty

  

list